Czy laptopy i tablety mogą konkurować z zeszytami i podręcznikami w szkole?Jednym z przykładów zachodzących zmian w dydaktyce jest popularyzacja wykorzystania nacedzi i technik informacyjno – komunikacyjnych w szkołach. Można to zjawisko zaobserwować w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli. Tradycyjną tablicę i kredę zastępują tablice multimedialne, biblioteki szkolne pełne regałów z książkami zmieniają się w sieciowe zasoby ebooków, zeszyty uczniów zastąpiły laptopy a nauczyciele korzystają z dzienników elektronicznych.

Ogromną popularnością cieszą się tablety, po które coraz częściej sięgają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Te stosunkowo tanie i poręczne urządzenia mogą być nieocenioną pomocą dydaktyczną. Wiele szkół już dawno doceniło potencjał możliwości zastosowania tabletów wyposażając w nie swoich uczniów. Jak to się sprawdza w codzienności pracy szkoły? Czy zastosowanie tabletów na lekcji może wpłynąć na poprawę jakości pracy z uczniem?

O odpowiedź na pytanie o celowość zastosowania technik i technologom IT w szkole zapytałem Andrzeja Nizielskiego, dyrektora Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu- szkoły gdzie klasy tabletowe są codziennością.

Kiedy w Pańskiej szkole zdecydowano się na wprowadzenie tabletów jako urządzeń wspomagających proces kształcenia?

W roku szkolnym 2015/2016 zdecydowałem się wprowadzić do Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu tablety. Jestem zagorzałym promotorem wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji. Obserwując rosnące zainteresowanie młodych ludzi nowoczesnością uświadomiłem sobie, że nie boją się oni nowych wyzwań, potrafią i lubią pracować z wykorzystaniem zdobyczy współczesnej techniki. Zaraziłem się ich zapałem i zacząłem zastanawiać się, jak uatrakcyjnić proces kształcenia, tak aby stał się przyjemniejszy, a dostęp do wszechstronnej wiedzy szybszy. Zapragnąłem dostosować swoją szkołę do standardów XXI wieku. W tym celu zakupiłem tablety dla słuchaczy i nauczycieli wraz z oprogramowaniem. Wykorzystują je w codziennej pracy. Tablet stał się dla nich czymś powszechnym, jak niegdyś tablica i kreda. Taki był mój plan i cieszę się, że udało mi się go zrealizować.

Jak w praktyce wykorzystywane są tablety i laptopy przez słuchaczy?

Tablety wykorzystywane są różnorodnie w zależności od danego kierunku kształcenia i nauczanego przedmiotu. Możliwości są jednak ogromne. Za ich pośrednictwem słuchacze korzystają z filmów instruktażowych, baz danych, wirtualnych słowników oraz książek w wersji elektronicznej (e-booków) znajdujących się w wirtualnej bibliotece, której zasoby są systematycznie powiększane. Mają przede wszystkim dużo szerszy dostęp do wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki. Rozwiązują ćwiczenia on-line, samodzielnie wyszukują potrzebnych informacji w Internecie. Słuchacze wielokrotnie oglądając ten sam film uczą się jak właściwie wykonać daną czynność/zabieg. Jest to duże ułatwienie, gdyż dzięki temu nauczyciel nie musi kilkukrotnie powtarzać instruktażu. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku kierunków takich jak: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych i technik pojazdów samochodowych, które kończą się egzaminem praktycznym, podczas którego oceniana jest nie tylko wiedza teoretyczna, lecz przede wszystkim umiejętność zastosowania jej w praktyce, podczas wykonywania konkretnych czynności. Omawiane treści wyświetlane są na monitorach komputerów i tablicach interaktywnych, dzięki czemu wzrokowcy mogą łatwiej skupić się na prowadzonych zajęciach. Nie ma także problemu z dostępem do książek, które znajdują się w wirtualnej bibliotece. Papierowe podręczniki zastąpiliśmy ich elektroniczną wersją, co wiąże się z oszczędnościami w domowym budżecie słuchaczy, którzy nie muszą wydawać pieniędzy na zakup pomocy naukowych. Od roku szkolnego 2015/2016 słuchacze rozpoczęli naukę z pierwszych e-podręczników do kształcenia zawodowego. W każdej klasie znajdują się tablice interaktywne umożliwiające korzystanie z materiałów audiowizualnych. W procesie edukacji używamy stworzonej przez pana Damiana Szcześniewskiego platformy egzaminacyjnej do przeprowadzania zawodowych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest ona bazą zawierającą około 1500 pytań dla 7 zawodów podzielonych na przedmioty w obrębie każdego kierunku kształcenia. Egzaminy semestralne i zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają się na platformie egzaminacyjnej. Każdy słuchacz zasiada przed monitorem własnego komputera i rozwiązuje egzamin teoretyczny. Wyniki egzaminu, także zewnętrznego znane są bezpośrednio po jego zakończeniu.

Jak nauczyciele przyjęli takie rozwiązanie?

Nauczyciele zareagowali na zmiany pozytywnie. Po półtorarocznym okresie pracy z tabletami w mojej szkole mogę śmiało stwierdzić, że nauczyciele świetnie poradzili sobie z wszelkimi innowacjami i wirtualny świat nie ma dla nich żadnych tajemnic. Aktualnie są doskonale technicznie przygotowani do nauczania młodzieży XXI wieku.

Jak ocenia Pan przydatność tabletów w nauczaniu i uczeniu się?

Rozpoczynając czwarty semestr nauki z wykorzystaniem tabletów mogę śmiało stwierdzić, że są one niezwykle przydatne. Uważam, że decyzja o wprowadzeniu w mojej szkole rewolucji technicznej była słuszna i przyczynia się do podnoszenia efektów kształcenia. Na swoich lekcjach nauczyciele tworzą i przetwarzają różnorodne materiały cyfrowe: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy, co jest jednym ze sposobów na generowanie ciekawych pomocy naukowych oraz uatrakcyjnienie procesu edukacji. W zależności od stawianych sobie celów wykorzystują różnorakie narzędzia. Zmieniły się także dotychczasowe modele dydaktyczne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli słuchacze podczas lekcji przechodzą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela. W miarę potrzeb słuchacze korzystają z pracowni informatycznej, komputerowego laboratorium w celu pozyskania potrzebnych materiałów edukacyjnych. Tablety ułatwiają dostęp do wszechstronnej wiedzy. Słuchacze przygotowywani są do efektywnego uczenia się, procesu trwającego przez całe życie. Lepiej też przyswajają treści niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
W jaki sposób szkoła finansuje zakup takiego sprzętu?
Tablety zakupione zostały ze środków własnych szkoły.

Co może Pan podpowiedzieć innym szkołom, które zechcą wdrożyć podobne rozwiązania? 

Chciałbym gorąco zachęcić dyrekcje innych szkół do wprowadzenia podobnej, cyfrowej rewolucji. Tablety i laptopy to przyszłość każdej szkoły. Nauka z ich wykorzystaniem przebiega w sposób szybki, łatwy i przyjemny. Gorąco apeluję! Nie obawiajcie się zmian! Bierzcie ze mnie przykład! Może być tylko lepiej!

Ruszyła machina zmian w kształceniu zawodowym
Zachodzą kolejne zmiany w systemie edukacji. Zmieni się również system edukacji zawodowej. Ministerstwo Edukacji narodowej zapowiada, ze ta reforma uzdrowi, zaniedbywane przez lata  kształcenie zawodowe. Jak tego dokonać? Według MEN receptą jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Forum partnerów społecznych

Nowa reforma ma mieć swe oparcie w opiniach ekspertów związanych bezpośrednio z określonymi branżami przemysłu.  Zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta - kandydata do pracy potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców. Powołanie Forum Partnerów Społecznych na być gwarantem realizacji tych zamierzeń. Etap 1 projektu zaplanowany został na okres  od stycznia 2016 do grudnia 2017 i obejmuje dwa zadania:
Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
Opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.


Zespoły ekspertów branżowych

W ramach pierwszego zadania,. Realizowanego w ramach projektu powołano 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych. W zespołach tych znaleźli się przedstawiciele wszystkich zawodów poszczególnych branż rekomendowani przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców, Izby Rzemieślnicze, Cechy Rzemiosł, związki zawodowe. Powołano następujące zespoły ekspertów branżowych:
Branża ochrony i bezpieczeństwo osób i mienia
Branża artystyczna
Branża pomocy społecznej
Branża ochrony zdrowia
Branża teleinformatyczna
Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna
Branża leśno-ogrodnicza
Branża rolno-hodowlana
Branża mechaniczna – mechanika precyzyjna
Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Branża motoryzacyjna
Branża górniczo-wiertnicza
Branża hutniczo-odlewnicza
Branża spożywcza
Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Branża budowlana
Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska
Branża włókienniczo-odzieżowa
Branża skórzana
Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna
Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa
Branża fryzjersko-kosmetyczna
Branża poligraficzno-fotograficzna.Branża drzewno-meblarska

Jak zapewnia MEN, opinie i propozycje ekspertów grup branżowych  staną się podwaliną nowego podejścia do kwestii kwalifikacji zawodowych oraz programów nauczania w tych szkołach. Biorą oni tym samym na siebie część odpowiedzialności za nowy model szkoły zawodowej.

Analiza i opiniowanie obecnego stanu

W pierwszym etapie prac partnerów Społecznych, dokonano przeglądu obecnie obowiązującej dokumentacji prawnej normującej funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Do zadań ekspertów branżowych należało:
ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych,
przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy,
aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego.
W czerwcu 2016 przedstawiciele partnerów społecznych poszczególnych branż po raz pierwszy spotkali się w zespołach roboczych. Na spotkaniu zapoznano ekspertów z obecnym stanem funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego oraz przedstawiono zakres planowanych zmian. Zespoły branżowe od tej pory pracowały zarówno stacjonarnie podczas cyklicznych zjazdów jak i za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie każdy miał możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych zarówno w ramach branży, jak i na forum międzybranżowym. Rezultatem prac w tym etapie projektu są rekomendacje do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Powstałe tym sposobem raporty zostały przedłożone Ministerstwu.

Propozycje zmian 

W wyniku prac zespołów eksperckich opracowano postulaty zmian w dwóch obszarach: zmiany w zakresie kwalifikacji zawodów oraz zmiany w obrebie podstaw programowych nauczania w zawodach.
Zaproponowane przez partnerów społecznych zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczyły:
łączenia kwalifikacji (wynikające z reformy systemu kształcenia), czasami rozdzielania ich,
uwspólniania zawodu na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia
zapewnienia wyboru absolwentom kilku szkół z poziomu BS1 kontynuacji nauki w szkole na poziomie BS2
wprowadzenia nowych zawodów
wprowadzenia zawodów tzw. pomocniczych
zmian w możliwościach kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Propozycje zmian w podstawie programowej dotyczyły zakresu  zadań zawodowych (cele kształcenia w zawodzie), efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (np. BHP), efektów kształcenia wspólnych dla grupy zawodów, efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wydłużenia praktyk zawodowych, terminów


Kolejnym etapem wdrażania w zycie zmian w kształceniu zawodowym jest opracowanie i zatwierdzenia nowych podstaw programów nauczania w zawodach, programów nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnych z tymi wytycznymi... Machina zmian ruszyła...

E(x)plory wsparciem dla młodych wynalazców i naukowcówWeź udział w konkursie i zdobądź 10000 zł na realizację swojego projektu naukowego!

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. E(x)ploryprz zełamuje stereotyp, że nauka jest nudna - Popularyzujemy innowacyjne badania, rozwijamy potencjał i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie – podkreśla Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Szkoła branżowa - nowy model szkoły zawodowejRuszyła machina zmian w systemie edukacji. „Dobra zmiana” objęła również kształcenie zawodowe. Zmieni się wszystko... Czy na lepsze? Kto wie...
Ogłoszono już planowane zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego. Wzbudzają one szereg kontrowersji a jednocześnie nadziei na poprawę tragicznej sytuacji w jakiej znalazła się edukacja zawodowa w naszym kraju. Zmiany SA konieczne – to pewne.
Zastąpienie dotychczasowej szkoły zawodowej dwustopniową szkołą branżową, matura zawodowa,  wydłużenie czasu nauki w technikach to tylko niektóre zmiany czekające nas od września 2017 roku.
W porównaniu do ostatnich reform szkolnictwa zawodowego jest jednak znacząca różnica. Do prac mających na celu dopasowanie szkolnictwa zawodowego zaproszono bowiem przedstawicieli partnerów społecznych wywodzących się ze środowisk pracodawców. Celem forum przedstawicieli społecznych jest przegląd i aktualizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy w ramach ścisłej współpracy z organami ministerstwa.

Zespoły partnerów społecznych mają mieć wpływ na opracowanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje szkolnictwa zawodowego- uwzględniające oczekiwania rynku pracy, jak również zmiany i modyfikacje w zakresie obowiązującego systemu kwalifikacji zwodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach.
Zadaniem zespołów branżowych jest również przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji i podstawach- programowych dla poszczególnych zawodów w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Partnerzy społeczni mają również za zadanie opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie zmodyfikowanych- podstaw programowych kształcenia zawodowego.

W skład przedstawicieli partnerów społecznych weszli kompetentni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze chcący mieć swój udział w planowanych zmianach. Już na tym etapie pojawiło się wiele wartościowych postulatów, które zgodnie z deklaracjami MEN mają być uwzględnione w projekcie wprowadzanych zmian.

Czy wypracowane wnioski i postulaty dotyczące tak ważnych kwestii zostaną uwzględnione i wprowadzone w nowe realia kształcenia zawodowego i wpłyną na poprawę systemu edukacji? Wkrótce się przekonamy.

Innowacyjna szkoła Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego


Wielomiesięczne przygotowania, analizy najnowszych badań, praktyka i doświadczenia
dydaktyków zza granicy - to wszystko leży u podstaw powstania Szkoły Edukacji Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego - stacjonarnych rocznych
studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki. Aplikować
można jedynie do końca tego miesiąca, pierwsze rozmowy z kandydatami odbędą się już 21
czerwca.

Skandal na Uniwersytecie Warszawskim! Studenci chcą nagrywać swoich wykładowców!Trudno wyobrazić sobie świat, w którym filmy są wyświetlane tylko raz, a lokalny dziennik odczytywany codziennie w centrum miasta. Ale dlaczego wykłady uniwersyteckie są wygłaszane tylko raz w roku, a na kolejny trzeba czekać cały rok? Od czasów pierwszych średniowiecznych uniwersytetów formuła wykładu wygląda w zasadzie tak samo: uznani naukowcy wygłaszają w określonym miejscu w umówionym czasie przemówienie do zebranych razem studentów.