Ruszyła machina zmian w kształceniu zawodowym
Zachodzą kolejne zmiany w systemie edukacji. Zmieni się również system edukacji zawodowej. Ministerstwo Edukacji narodowej zapowiada, ze ta reforma uzdrowi, zaniedbywane przez lata  kształcenie zawodowe. Jak tego dokonać? Według MEN receptą jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Forum partnerów społecznych

Nowa reforma ma mieć swe oparcie w opiniach ekspertów związanych bezpośrednio z określonymi branżami przemysłu.  Zaangażowanie w programowanie kształcenia zawodowego tych, którzy o oczekiwaniach rynku pracy i o tym, jakiego absolwenta - kandydata do pracy potrzebują, czyli przedstawicieli pracodawców. Powołanie Forum Partnerów Społecznych na być gwarantem realizacji tych zamierzeń. Etap 1 projektu zaplanowany został na okres  od stycznia 2016 do grudnia 2017 i obejmuje dwa zadania:
Przegląd i aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego
Opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.


Zespoły ekspertów branżowych

W ramach pierwszego zadania,. Realizowanego w ramach projektu powołano 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych. W zespołach tych znaleźli się przedstawiciele wszystkich zawodów poszczególnych branż rekomendowani przez instytucje zrzeszające przedsiębiorców, Izby Rzemieślnicze, Cechy Rzemiosł, związki zawodowe. Powołano następujące zespoły ekspertów branżowych:
Branża ochrony i bezpieczeństwo osób i mienia
Branża artystyczna
Branża pomocy społecznej
Branża ochrony zdrowia
Branża teleinformatyczna
Branża elektryczno-elektroniczna i energetyczna
Branża leśno-ogrodnicza
Branża rolno-hodowlana
Branża mechaniczna – mechanika precyzyjna
Branża mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Branża motoryzacyjna
Branża górniczo-wiertnicza
Branża hutniczo-odlewnicza
Branża spożywcza
Branża drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Branża budowlana
Branża chemiczno-ceramiczno-szklarska
Branża włókienniczo-odzieżowa
Branża skórzana
Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna
Branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa
Branża fryzjersko-kosmetyczna
Branża poligraficzno-fotograficzna.Branża drzewno-meblarska

Jak zapewnia MEN, opinie i propozycje ekspertów grup branżowych  staną się podwaliną nowego podejścia do kwestii kwalifikacji zawodowych oraz programów nauczania w tych szkołach. Biorą oni tym samym na siebie część odpowiedzialności za nowy model szkoły zawodowej.

Analiza i opiniowanie obecnego stanu

W pierwszym etapie prac partnerów Społecznych, dokonano przeglądu obecnie obowiązującej dokumentacji prawnej normującej funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Do zadań ekspertów branżowych należało:
ustalenie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów i kwalifikacji w oparciu o które ma być prowadzone kształcenie w szkołach zawodowych,
przegląd klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem uwzględnienia oczekiwań rynku pracy,
aktualizacja dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego.
W czerwcu 2016 przedstawiciele partnerów społecznych poszczególnych branż po raz pierwszy spotkali się w zespołach roboczych. Na spotkaniu zapoznano ekspertów z obecnym stanem funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego oraz przedstawiono zakres planowanych zmian. Zespoły branżowe od tej pory pracowały zarówno stacjonarnie podczas cyklicznych zjazdów jak i za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie każdy miał możliwość wypowiadania się na forach dyskusyjnych zarówno w ramach branży, jak i na forum międzybranżowym. Rezultatem prac w tym etapie projektu są rekomendacje do zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach. Powstałe tym sposobem raporty zostały przedłożone Ministerstwu.

Propozycje zmian 

W wyniku prac zespołów eksperckich opracowano postulaty zmian w dwóch obszarach: zmiany w zakresie kwalifikacji zawodów oraz zmiany w obrebie podstaw programowych nauczania w zawodach.
Zaproponowane przez partnerów społecznych zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczyły:
łączenia kwalifikacji (wynikające z reformy systemu kształcenia), czasami rozdzielania ich,
uwspólniania zawodu na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia
zapewnienia wyboru absolwentom kilku szkół z poziomu BS1 kontynuacji nauki w szkole na poziomie BS2
wprowadzenia nowych zawodów
wprowadzenia zawodów tzw. pomocniczych
zmian w możliwościach kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Propozycje zmian w podstawie programowej dotyczyły zakresu  zadań zawodowych (cele kształcenia w zawodzie), efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (np. BHP), efektów kształcenia wspólnych dla grupy zawodów, efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, wydłużenia praktyk zawodowych, terminów


Kolejnym etapem wdrażania w zycie zmian w kształceniu zawodowym jest opracowanie i zatwierdzenia nowych podstaw programów nauczania w zawodach, programów nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnych z tymi wytycznymi... Machina zmian ruszyła...

2 komentarze:

  1. Myślę, że zdecydowanie, będą to zmiany na lepsze. W końcu specjaliści będą decydować o tym co jest bardziej potrzebne, a co mniej, a przecież znają to z doświadczenia. Podobnie jest ze studiami, warto wybierać kierunki opracowane w ten sposób, aby nauczyć się jak najwięcej przydatnych rzeczy, a nie tylko pustej teorii. :)

    OdpowiedzUsuń
  2. To z pewnością dobra zmiana. W końcu kto ma decydować o tym co jest potrzebne, jeśli nie ludzie wykształceni w tym kierunki i znający się na tym najlepiej? Tak samo jak uczelnie tworzą swoje oferty w oparciu o analizę rynku, tak samo powinno być już dawno z kształceniem zawodowym, więc bardzo dobrze, że w końcu coś się zmieni.

    OdpowiedzUsuń